Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SC ADVOCATUUR

 • Definities begrippen
 1. SC Advocatuur is een eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, in het vervolg aan te duiden met SC.
 2. Opdrachtgever: de contractspartij van SC.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding die SC voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen, exclusief de kantoorkosten, verschotten en de omzetbelasting.
 4. Kantoorkosten: een vaste opslag van 5% op het overeengekomen honorarium betreffende de kosten van kantoorfaciliteiten.
 5. Verschotten: de kosten die SC in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bijvoorbeeld griffiegeld en deurwaarderskosten.
 6. Omzetbelasting: de belasting (BTW) die SC verplicht is in rekening te brengen over het honorarium exclusief kantoorkosten.
 • Toepasselijkheid
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgever aan SC verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen.
 2.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 3. De algemene voorwaarden zijn -aanvullend en voor zover verenigbaar- van toepassing op opdrachten in het kader van toevoegingen op basis van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtshulp.
 • Overeenkomst van opdracht
 1. Nadat door een opdrachtgever een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer SC deze schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.
 2. Alle opdrachten van opdrachtgevers worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door SC, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de betreffende opdracht door een bepaalde persoon, verbonden aan SC, wordt uitgevoerd.
 3. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstbedoelde situatie een regeling geeft, wordt door SC uitgesloten. Voorts wordt uitgesloten de werking van artikelen 7:407 lid 2 en 7:409 BW.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 5. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart SC tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door SC ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 6. SC zal eerst na overleg met de opdrachtgever derden inschakelen, zoals een deurwaarder en zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
 7. SC zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 8. SC zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • Declaratie
 1. De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht door SC het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. Eventuele verschotten komen hiernaast voor rekening van de opdrachtgever. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.
 3. Het door SC aan opdrachtgevers in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door SC vastgestelde uurtarieven.
 4.  SC is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 5.  Ten aanzien van het honorarium is SC gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij de einddeclaratie worden verrekend.
 6. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium maandelijks worden gedeclareerd.
 7. Voor zaken die worden afgewikkeld op basis van het wettelijke systeem van de gefinancierde rechtshulp geldt dat het voorschot de minimale eigen bijdrage bedraagt, zoals deze jaarlijks steeds wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien op grond van de afgegeven definitieve toevoegingsbeslissing een hogere eigen bijdrage wordt vastgesteld, dient het verschil nadien –uiterlijk binnen 14 dagen na de definitieve toevoegingsbeslissing- te worden bijbetaald door de opdrachtgever.
 8. De eigen bijdrage die in het kader van het wettelijke systeem van de gefinancierde rechtshulp wordt betaald, wordt onder geen enkel beding terugbetaald aan opdrachtgever. Dit geldt eveneens, indien opdrachtgever besluit voor dezelfde opdracht een ander advocatenkantoor in te schakelen.
 • Betaling
 1. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn, van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever ook de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd die gemaakt moeten worden om tot incassering van de vordering te komen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering van SC. Tevens is SC gerechtigd, in dat geval, met onmiddellijke ingang en zonder verdere waarschuwing haar werkzaamheden op te schorten.
 2. SC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
 • Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van SC en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door SC gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het aan SC in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag.
 2. Eventuele aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij SC in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 • Archivering
 1. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door SC teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de opdrachtgever te stellen.
 • Klachten- en geschillenregeling
 1. SC neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met SC aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.degeschillencommissie.nl. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SC is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen waarin het Reglement Geschillencommissie niet voorziet zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Rotterdam, juli 2020.